Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Všeobecné – rozsah platnosti
(1) Platí pouze naše obchodní podmínky; bez výslovného předchozího písemného souhlasu neuznáváme odporující podmínky ani podmínky objednavatele, které se odchylují od našich obchodních podmínek. Naše obchodní podmínky platí i v případě, že objednavateli poskytneme plnění v plném rozsahu, a to i s ohledem na podmínky odporující nebo odchylující se od našich obchodních podmínek.
(2) Veškerá ujednání učiněná mezi námi a objednavatelem za účelem plnění této smlouvy jsou sjednána písemně v této smlouvě.
(3) Naše obchodní podmínky platí pro všechny smlouvy o dodávkách a ostatních plněních, včetně smluv o dílo a dodávek nezastupitelných věcí, uzavřené s podnikateli, právnickými osobami veřejného práva a veřejnoprávním zvláštním majetkem.
(4) Naše obchodní podmínky platí také pro všechny budoucí obchody s objednavatelem.

§ 2 Nabídka
(1) Naše nabídka je nezávazná a stává se pro nás závaznou teprve po našem písemném potvrzení objednávky, a sice dle podmínek uvedených v potvrzení objednávky.
(2) Výkresy, obrázky a tiskoviny uvádí pouze přibližná data, pokud nejsou výslovně označena jako závazná. Uvedené hmotnosti a rozměry jsou průměrné hodnoty. Uvedené údaje nejsou ani přislíbeny ani zaručeny.
(3) U obrázků, výkresů, kalkulací a dalších podkladů si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva; přístup třetích stran je možný pouze s naším předchozím souhlasem. Pokud by zakázka nebyla zadána, je nutné tyto podklady bez vyzvání bezplatně vrátit zpět do naší firmy.
(4) Hodnoty uvedené v nabídce platí v rámci tolerance běžné pro daný obor. Pro rozsah plnění je určující výhradně potvrzení objednávky; všechny díly a plnění, která v něm nejsou uvedena, je nutné v případě potřeby provést na místě. Zaručeny jsou pouze takové vlastnosti, které jsou v potvrzení zakázky výslovně uvedeny jako zaručené.
(5) V případě, že objednavatel stornuje zakázku, která byla zadána, avšak ještě nedošla do fáze realizace, budou uhrazena 2 % hodnoty zakázky jako stornovací poplatek. Objednavatel má právo prokázat nižší náklady. Rovněž my můžeme uplatnit naše zákonné nároky.

§ 3 Ceny – platební podmínky
(1) Pokud v potvrzení objednávky není stanoveno jinak, platí naše ceny „ze závodu“, bez balného; to bude účtováno zvlášť. Všechny dodatečné náklady jsou na vrub objednavatele. Cla, konzulární poplatky, dopravné, pojistné a další vedlejší náklady hradí objednavatel.
(2) Naše ceny jsou uváděny bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty; bude uvedena zvlášť ve faktuře v zákonné výši ke dni vystavení faktury.
(3) Odpočet slevy je předmětem zvláštní písemné dohody. Dohodnutá sleva se vztahuje vždy pouze na hodnotu faktury bez dopravného a vyžaduje úplnou úhradu všech splatných závazků objednavatele k termínu slevy. Pokud není dohodnuto jinak, lhůta pro poskytnutí slevy začíná od data faktury.
(4) Pokud v potvrzení objednávky není uvedeno jinak, platí následující platební podmínky: 1/3 platby po přijetí potvrzení objednávky, 1/3 při ohlášení připravenosti k odeslání, nejpozději do expedice, zbytek do 30 dnů po dodání, nejpozději však do 6 týdnů od ohlášení připravenosti k odeslání. Související náklady na montáž i s denním vyúčtováním mezd jsou splatné po dokončení a obdržení faktury.
(5) Pokud je objednavatel v prodlení s platbou, jsme oprávněni požadovat úroky z prodlení ve výši 8 procentních bodů nad základní sazbu. V případě, že prokážeme vyšší škody způsobené prodlením, jsme oprávněni tyto uplatnit. Objednavatel je však oprávněn dokázat, že nám prodlením platby nevznikly žádné či vznikly výrazně nižší škody.
(6) Platba je považována za provedenou až poté, co je fakturovaná částka připsána v plné výši na náš účet; šeky přijímáme jen za účelem platby.
(7) Práva na započtení náleží objednavateli pouze, pokud jsou jeho protinároky pravomocné, nesporné či jsou námi uznány. Kromě toho je oprávněn k výkonu zadržovacího práva jen v takovém rozsahu, v jakém jeho protinárok vychází ze stejného smluvního vztahu.
(8) Pokud objednavateli vznikají ze smluvního vztahu nároky vůči nám, jejich postoupení třetím stranám je podmíněno naším souhlasem.
(9) Vyhrazujeme si právo změnit odpovídajícím způsobem naše ceny, pokud dojde po uzavření smlouvy ke snížení či zvýšení nákladů, zejména z důvodu kolektivních smluv nebo zvýšení cen materiálů. Tyto důvody objednavateli prokážeme na vyžádání.
(10) Práce nezahrnuté v rozpočtu budou vypočítány objednavatelem či jeho pověřenou osobou na podkladě ověřených mzdových hodin včetně případných náhrad a nákladů na dopravu. Spotřebovaný materiál je účtován v denních cenách.
(11) Dojde-li po uzavření smlouvy ke zjištění, že náš nárok na platbu je ohrožen z důvodu nedostatečné platební schopnosti objednavatele či se objednavatel dostane do prodlení s platbou významné částky nebo nastanou jiné okolnosti naznačující zřejmé zhoršení platební schopnosti objednavatele po uzavření smlouvy, náleží nám práva podle § 321 německého občanského zákoníku (BGB). Jsme poté oprávněni označit za splatné také veškeré pohledávky před splatností, týkající se současného obchodního vztahu s objednavatelem.

§ 4 Dodací lhůta
(1) Naše dodací povinnost je podmíněna správnou a včasnou subdodávkou zboží nám, není-li nesprávná či zpožděná subdodávka zaviněna námi.
(2) Údaje o dodacích lhůtách jsou přibližné. Dodací lhůta začíná odesláním potvrzení objednávky, avšak až po splnění veškerých technických a obchodních požadavků stanovených v potvrzení objednávky ze strany objednavatele. Počátek dodací lhůty předpokládá vyjasnění všech technických otázek. Pokud je v potvrzení objednávky uveden určitý termín dodání, platí za předpokladu, že objednavatel neprodleně vyjasní veškeré technické otázky, při kterých je žádána jeho součinnost. Dodržení naší dodací povinnosti je v každém případě vázáno na včasné a řádné splnění závazku ze strany objednavatele. Sjednaná dodací lhůta je dodržena, pokud je zásilka připravena k odeslání během uvedené lhůty a toto je sděleno objednavateli.
(3) Nepředvídané události, jako vyšší moc, stávka, přerušení provozu atd., prodlužují úměrně dodací lhůtu. O takových překážkách budeme objednavatele neprodleně informovat. Pokud nebude možné z důvodu výše uvedených okolností dodání či plnění, jsme osvobozeni od naší povinnosti dodání zboží tím, že o tomto objednavatele informujeme.
(4) V případě prodlení s dodáním zboží může objednavatel stanovit přiměřenou náhradní dobu pro dodání a po jejím případném neúspěšném uplynutí odstoupit od smlouvy, neboť dosud nebyla smlouva splněna.
(5) Ručíme podle zákonných ustanovení za prodlení s dodávkou z důvodu úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení smlouvy z naší strany; provinění našich zástupců nebo osob využitých ke splnění závazků je považováno za naše provinění. Pokud se nejedná o prodlení s dodávkou zaviněné úmyslným porušením smlouvy z naší strany, je naše ručení za škody omezeno na předvídatelné, typicky se vyskytující škody.
(6) Ručíme podle zákonných ustanovení za prodlení s dodávkou i v případě, že prodlení vzniklo z důvodu zaviněného porušení zásadní smluvní povinnosti z naší strany. V takovém případě je však ručení za škody omezeno na předvídatelné, typicky se vyskytující škody.
(7) Pouze za prodlení osob námi využitých ke splnění závazků přebíráme ručení, přičemž pouze naši dodavatelé, ne však jejich dodavatelé, jsou považováni za tyto osoby.
(8) Odstoupí-li objednavatel od zadané objednávky neoprávněně, můžeme požadovat částku ve výši 10 % z hodnoty zakázky, aniž by byla dotčena možnost uplatnit vyšší, skutečnou škodu za náklady vzniklé zpracováním objednávky a za ušlý zisk. Objednavateli zůstává vyhrazeno právo na prokázání nižší škody.
(9) V případě, že objednavatel je v prodlení s přijetím či porušuje jiné povinnosti součinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu nám doposud vzniklé škody včetně případných dodatečných výdajů. Právo na další nároky zůstává vyhrazeno. Za předpokladu, že tyto podmínky jsou k dispozici, přechází riziko náhodné ztráty či náhodného poškození zboží na objednavatele v okamžiku prodlení s přijetím nebo s platbou.

§ 5 Přechod rizik - balení
(1) Riziko přechází okamžikem odeslání zboží z výrobního závodu na objednavatele. Je-li odeslání v prodlení vinou jednání objednavatele, přechází riziko na objednavatele sdělením o připravenosti k odeslání zboží. Přepravní riziko nese objednavatel v případě, že jsme zvolili běžný a pečlivý způsob dopravy.
(2) Přepravní a veškerá ostatní balení nejsou vratná; výjimku tvoří palety. Objednavatel je povinen zajistit likvidaci obalu na vlastní náklady.
(3) V případě přání objednavatele zajistíme dodání zboží pojištěním přepravy; náklady s tímto spojené hradí objednavatel.

§ 6 Odpovědnost za vady a promlčení
(1) Právo na poskytnutí záruky objednavateli předpokládá u obchodní smlouvy, že objednavatel řádně dostál svým povinnostem prohlédnout a vrátit zboží podle § 377 německého obchodního zákoníku (HGB). Vady zboží je nutné neprodleně, nejpozději do 7 dnů po doručení oznámit písemně. Smluvní strana je povinna poskytnout nám podrobný písemný popis jí shledaných údajných nedostatků. Vady zboží, které nebylo možné zjistit ve stanovené lhůtě i přes pečlivé prohlédnutí zboží, musíte - v rámci okamžitého případného přepracování či zpracování - oznámit písemně neprodleně po jejich odhalení, nejpozději před uplynutím dohodnuté či zákonem stanovené promlčecí lhůty.
(2) Při oprávněné, včasné reklamaci můžeme dle vlastního uvážení s přihlédnutím k zájmům objednavatele odstranit vadu či dodat bezvadné zboží (dodatečné plnění). V případě odstranění vady zboží jsme povinni nést veškeré náklady nutné k odstranění vady, zejména náklady na přepravu, cestování, práci a materiál, pokud tyto nejsou zvýšeny z důvodu přepravy zboží na jiné místo než místo plnění.
(3) Při nezdaření či odepření dodatečného plnění po bezúspěšném uplynutí přiměřené lhůty může objednavatel odstoupit od smlouvy nebo snížit kupní cenu. Pokud je vada závažná či je zboží již prodáno, zpracováno nebo upraveno, náleží mu pouze právo snížení kupní ceny. V případě smlouvy o dílo je objednavatel podle stávajících podmínek povinen stanovit přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Rovněž po bezúspěšném uplynutí této lhůty může uplatnit práva na odstoupení od smlouvy či snížení kupní ceny.
(4) Přebíráme odpovědnost podle zákonných ustanovení v případě, že objednavatel uplatní nároky na náhradu škody, která vznikla na základě úmyslu či hrubé nedbalosti, včetně úmyslu či hrubé nedbalosti našich vedoucích pracovníků nebo osob využitých ke splnění závazků. Pokud nám nebude připsáno k tíži úmyslné porušení smlouvy, je odpovědnost za škodu omezena na předvídatelné, obvykle se vyskytující škody při uzavření smlouvy.
(5) Tato omezení neplatí při zaviněném porušení podstatných smluvních povinností, je-li ohroženo dosažení účelu smlouvy, při zaviněných škodách na životě, těle a zdraví a také v případě, že a pokud jsme převzali záruku za jakost prodávaného zboží, jakož i v případech povinné odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Předpisy týkající se důkazního břemene zůstávají nedotčeny.
(6) Pokud není jinak upraveno, nevztahuje se naše odpovědnost také na škody způsobené vadou a následné škody způsobené vadou; zejména nejsme odpovědní za ušlý zisk či jiné škody na majetku objednavatele.
(7) Zboží je slučitelné se smlouvou v případě, že se v okamžiku přechodu rizika neodchyluje nebo se odchyluje pouze nepatrně od dohodnuté specifikace. Obsahy specifikace a přibližný výslovně dohodnutý účel použití neopodstatňují k poskytnutí záruky; převzetí záruky podléhá písemné dohodě.
(8) Pokud není jinak upraveno, dochází k promlčení smluvních nároků vzniklých objednavateli vůči nám z důvodu a v souvislosti s dodáním zboží 1 rok po přechodu rizika. U zboží, které bude použito pro stavbu v souladu se svým obvyklým způsobem použití a jehož vadnost způsobují, dochází k promlčení smluvních nároků objednavatele po 3 letech. Tímto zůstává nedotčena odpovědnost za úmyslné a hrubě nedbalé porušení povinností, zaviněné škody na životě, těle a zdraví, jakož i promlčení nároků na vrácení zboží v případě náhrady za dodávku podle §§ 478, 479 německého občanského zákoníku (BGB).

§ 7 Celková odpovědnost
(1) Další odpovědnost za náhradu škody, jak je upraveno v § 6 - bez ohledu na právní povahu uplatňovaného nároku - je vyloučena. Toto platí zejména pro nároky na náhradu škody ze zavinění při uzavření smlouvy z důvodu ostatních porušení povinností nebo z důvodu deliktních nároků na náhradu věcné škody podle § 823 německého občanského zákoníku (BGB).
(2) Pokud je odpovědnost za náhradu škody vůči nám vyloučena nebo omezena, platí to také pro osobní odpovědnost za náhradu škody našich zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a osob využitých ke splnění závazků.
(3) Promlčení nároků mezi námi a objednavatelem se řídí § 6 odst. 8, pokud se nejedná o nároky z odpovědnosti výrobce podle § 823 německého občanského zákoníku (BGB).

§ 8 Zajištění výhradou vlastnictví
(1) Vyhrazujeme si právo vlastnictví předmětu smlouvy až do obdržení všech plateb z obchodního vztahu s objednavatelem. Toto zahrnuje veškeré pohledávky bez ohledu na právní důvod včetně budoucích a podmíněných pohledávek, také ze současně či později uzavřených smluv v rámci obchodních vztahů. To platí i v případě, kdy jsou platby použity na speciálně označené pohledávky. Jestliže existují otevřené pohledávky, platí výhrada vlastnického práva jako zajištění našich saldo pohledávek.
(2) Při jednání objednavatele v rozporu se smlouvou, zejména při prodlení platby, jsme oprávněni vzít si předmět smlouvy zpět. Zpětvzetí zboží námi neznamená odstoupení od smlouvy, ledaže by toto bylo výslovně písemně uvedeno. Po vrácení předmětu smlouvy jsme oprávněni k jeho zhodnocení. Výnos ze zhodnocení musí být započten oproti závazkům objednavatele - po odečtení přiměřených nákladů na zhodnocení.
(3) Objednavatel je povinen zacházet s předmětem smlouvy opatrně. Zejména je povinen tento dostatečně pojistit na pořizovací cenu nové věci na vlastní náklady proti škodám způsobeným ohněm, vodou a krádeží. Pokud jsou nezbytné údržbářské a kontrolní práce, musí je objednavatel provést na vlastní náklady včas a odborně, pokud neměl s námi sjednanou samostatnou smlouvu o údržbě.
(4) Objednavatel nesmí předmět smlouvy, ke kterému máme vyhrazena vlastnická práva, ani zastavit ani provést zajišťovací převod vlastnictví. V případě zabavení či jiných zásahů třetích stran nás musí objednavatel neprodleně písemně informovat, abychom mohli podat žalobu podle § 771 německého občanského soudního řádu (ZPO). V případě, že nám třetí strana není schopna uhradit soudní a mimosoudní náklady na žalobu podle § 771 německého občanského soudního řádu (ZPO), je objednavatel odpovědný za nám vzniklou ztrátu.
(5) Objednavatel je oprávněn zboží, na které máme vyhrazeno vlastnické právo, dále prodat v řádném obchodním provozu; postoupí nám však již nyní všechny pohledávky ve výši koncové částky faktury (včetně DPH) našich pohledávek, které mu plynou z dalšího prodeje vůči jeho odběratelům nebo třetím stranám, a sice bez ohledu na to, zda byl předmět smlouvy dále prodán bez nebo po zpracování. Toto postoupení přijímáme již nyní. Objednavatel zůstává i po postoupení oprávněn k inkasování této pohledávky. Naše oprávnění inkasovat sami pohledávku zůstává tímto nedotčeno. Zavazujeme se však, že nebudeme inkasovat pohledávku, dokud objednavatel nedostojí svým platebním povinnostem z nasbíraných výnosů, nedostane se do prodlení s platbou a zejména pokud nebyl předložen návrh na zahájení konkurzního řízení či řízení o vyrovnání nebo insolvenčního řízení či v případě zastavení plateb. Je-li tomu tak, můžeme požadovat, aby nás objednavatel obeznámil se všemi postoupenými pohledávkami a jejich dlužníky, se všemi nezbytnými údaji k inkasování, předal příslušné podklady a sdělil dlužníkům (třetím stranám) postoupení pohledávek.
(6) Zpracování nebo změna předmětu smlouvy ze strany objednavatele bude vždy učiněna v náš prospěch. Bude-li předmět smlouvy zpracován jinými, nám nenáležejícími předměty, nabýváme spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty předmětu smlouvy (koncová částka faktury včetně DPH) k ostatním zpracovávaným předmětům v době zpracování. Pro věc vzniklou zpracováním ostatně platí to samé jako pro předmět smlouvy dodávaný s výhradou vlastnictví.
(7) Bude-li předmět smlouvy neoddělitelně sloučen s jinými, nám nenáležejícími předměty, nabýváme spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty předmětu smlouvy (koncová částka faktury včetně DPH) k ostatním slučovaným předmětům v době slučování. V případě, že slučování proběhne takovým způsobem, že věc objednavatele bude považována za hlavní položku, platí za dohodnuté, že objednavatel převádí úměrný podíl spoluvlastnictví na nás. Objednavatel uchovává takto vzniklé výhradní vlastnictví či spoluvlastnictví pro nás.
(8) Objednavatel nám postupuje také pohledávky k zajištění našich pohledávek vůči němu, které vzniknou vůči třetí straně spojením předmětu smlouvy s realitou.
(9) Jakmile přesáhne hodnota našich stávajících jistot k zajištění pohledávek více než 10 %, jsme povinni na žádost objednavatele uvolnit nám náležející jistoty; volba jistot k uvolnění přísluší nám.

§ 9 Vyšší moc
Pokud budeme omezeni v plnění našich povinností z důvodu nepředvídatelných okolností, které bychom i přes očekávanou snahu vzhledem k okolnostem případu nemohli odvrátit - ať už nastanou v našem závodu či u našich subdodavatelů (např. poruchy provozu, prodlení s dodáním podstatných surovin a stavebních materiálů) - dochází k prodloužení dodací lhůty v přiměřeném rozsahu, pokud není dodání či plnění nemožné. Pokud nebude možné dodání či plnění z důvodu výše uvedených okolností, pak jsme osvobozeni od povinnosti dodání. Totéž platí v případě stávek a výluk.

§ 10 Aplikovatelné právo, soudní příslušnost, místo plnění
(1) Tento smluvní vztah podléhá právu Spolkové republiky Německa.
(2) Pokud není v objednávce uvedeno jinak, je naše obchodní sídlo ve Schwabachu místem plnění.
(3) V případě, že objednavatel je registrovaným obchodníkem, je naše obchodní sídlo ve Schwabachu místem soudní příslušnosti; jsme však oprávněni žalovat objednavatele i u soudu v místě jeho trvalého pobytu.

§ 11 Salvátorská klauzule
Pokud je nebo by se stalo některé ustanovení v těchto obchodních podmínkách neúčinným, nebude tím dotčena účinnost všech ostatních ustanovení či ujednání. Na místo neúčinného ustanovení vstoupí v platnost účinné ujednání, které se blíží hospodářskému účelu neúčinného ustanovení.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení