Vítejte v klubu 25 LK!

Každý, kdo zůstává věrný firmě 25 let, se už dávno stal nejen její součástí, ale tato firma je i jeho součástí. To je jistě případ Norberta Schiebela, našeho „generátora“ v interním prodeji. Je jisté, že bez něj by LK Metallwaren byla jinou společností. Je to především díky tomu, že se zasadil o rozvoj odvětví úpravy vody a vybudoval jej do dnešní podoby: jednoho z pěti pilířů produktového portfolia naší společnosti.

Těchto pětadvacet let členství zaměstnanců však svědčí i o něčem jiném: o stabilitě a spolehlivosti, solidaritě a odhodlání. Norbert Schiebel vykazuje všechny tyto vlastnosti v tom nejlepším slova smyslu. K tomu se přidává kompetence založená na širokých znalostech, jakož i svědomitost a přesnost, s jakou plní své úkoly v oblasti separační techniky – souběžně s přesností, s jakou míří a zasahuje terče ve svém volném čase ve svém milovaném střeleckém klubu.

Narodil se, vyrostl a dodnes žije ve Spaltu a svému domovu zůstal věrný. Po vyučení strojním inženýrem se státní zkouškou nastoupil v roce 1998 po přestávce u městského dodavatele vodohospodářské techniky v Rothu do společnosti LK Metallwaren ve Schwabachu. Jako technicky zkušený pracovník kanceláře má na starosti celou škálu činností od prodeje až po návrh, vývoj a projektování zakázek. Jako interní odborník na odlučovače lehkých kapalin vykonává svou funkci vedoucího pracovníka WHG ve společnosti stále stejně pevně jako před deseti nebo dvaceti lety.

Stejně jako každý, kdo se stane členem exkluzivního 25členného klubu LK Metallwaren, obdržel i Norbert Schiedel 22. srpna 2023 při příležitosti výročí svůj certifikát a medaili. Největší radost však udělá svým příznivcům – zejména týmu úpravny vody LK – tím, že s námi zůstane ještě mnoho let!

Flexibilita jako vzor úspěchu

Kombinovaná opatření pro optimální zvukovou izolaci a maximální bezpečnost práce chrání zdraví zaměstnanců ve výrobním prostředí. Partnerské společnosti, jako je LK Metallwaren, zde mají potřebnou flexibilitu k rychlé a trvalé realizaci individuálně vhodných řešení.

Vysoké emise hluku v prostředí jsou nejen zdraví škodlivé, ale tvoří také překážku tam, kde je důležitá rychlá a transparentní komunikace – zejména také při předávání pokynů a jejich realizaci. V renomované stavební firmě z bavorské Horní Falce se po uvedení nového zařízení do provozu ukázalo, že jeho provoz je doprovázen vysokými emisemi hluku – tak vysokými, že byly vnímány jako rušivý faktor v pracovním prostředí. Aby to zákazník napravil, rozhodl se nechat zařízení kompletně uzavřít a v březnu 2023 pověřil společnost LK Metallwaren tímto rozsáhlým projektem v oblasti hluku a bezpečnosti práce.

Uzavření již existujícího zařízení

Návrh a konstrukce skříně představovaly řadu různých výzev. Hlavním požadavkem bylo, aby všechny parametry prostředí byly považovány za „nastavené“. Vzhledem k tomu, že zařízení již bylo v provozu, bylo třeba skříň odpovídajícím způsobem upravit. Standardní komponenty – zejména stěnové a stropní prvky, dveřní a okenní prvky, okolní ochranné mříže a otvory pro tok materiálu a přívodní potrubí – byly vyrobeny až na místě. Za tímto účelem bylo vytvořeno schodiště, které krylo kryt na jedné z krátkých stran stěny a zároveň vedlo do přístupné druhé úrovně nad krytem.

Výsledek protihlukového opatření byl působivý i vizuálně: především však tento příklad ukazuje univerzálnost požadavků, které s sebou nese snížení hluku v provozním prostředí. Různé možnosti plánování, různé požadavky na staveništi se zase musí kombinovat s různými potřebami klientů, pokud jde o hluk a opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a také s různými představami o designu.

Zvukotěsné kabiny: Flexibilní standardní nastavení

Standardní řešení jsou výsledkem toho, že opatření, například v podobě zvukotěsných kabin, jsou již integrována do zcela hotových systémů. I zde se LK Metallwaren v sériové výrobě ukazuje jako maximálně flexibilní partner. Ať už v sendvičové nebo rámové konstrukci, s vestavěnými zvedacími, posuvnými nebo výklopnými dveřmi nebo v kombinaci s ventilačními nebo filtračními, větracími a klimatizačními systémy: Společnost Schwabach má správné řešení pro každý požadavek.

O tom, jak flexibilní je, svědčí i více než čtyřicetiletá spolupráce s celosvětově působícím výrobcem systémů pro tažení drátu v Německu. Minimalizovaný „hluk“ je nyní jedním ze základních požadavků kladených na výrobce zařízení ze Středních Frank. Ochrana vlastního provozního personálu má vždy nejvyšší prioritu. „Pro zaměstnance ve firmě znamená lepší zvuková izolace úlevu pro zdraví a pro nábor nových kvalifikovaných pracovníků je nízká akustická zátěž pracovního prostředí skutečným „přitažlivým argumentem“, říká Sebastian Kontusch z oddělení technického prodeje zvukové izolace společnosti LK Metallwaren.

Zaměření na ochranu obsluhy

Ať už se jedná o kryt nebo zvukovou skříň, ochrana, kterou poskytují zaměstnancům ve výrobním prostředí před možnými pracovními úrazy, je přinejmenším stejně důležitá jako akustická úleva. V souladu s heslem „Ochrana obsluhy je vždy v centru pozornosti!“ se na kovozpracující provozy vztahují ještě přísnější bezpečnostní požadavky. V tomto případě mohou třmeny, které se používají při tažení drátu ve splétacích strojích, dosahovat obvodových rychlostí přes 500 km/h. Uvolněné díly se mohou rychle stát projektily – s nebezpečím ohrožení života a zdraví personálu závodu. Kabiny byly podle plánu společnosti LK Metallwaren zhotoveny z pevné konstrukce a vybaveny bezpečnostním sklem na dveřích a oknech.

Tímto způsobem byla bez jakýchkoli připomínek přijata i zkouška dielektrické pevnosti provedená Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitssicherheit (Institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) podle specifikací normy DIN EN 12417. Speciální zajímavost: V rámci přestavby vyvinuli inženýři společnosti LK Metallwaren automatický dveřní zámek, který lze použít k otevření a uvedení do pohybu 200kilogramových posuvných dveří pouhým stisknutím tlačítka.

Přes veškerou složitost návrhu: následné uvedení zařízení a souvisejících systémů do provozu by mělo být vždy co nejjednodušší. Společnost LK Metallwaren také provádí veškeré přípravné práce. Například kompletní zapojení všech komponent – ventilátorů, bezpečnostního blokování, svítidel, kontrolních světel, pneumatiky, válců a ovládacích panelů – znamená, že na stroj stačí umístit zvukové skříně a zástrčky připojit v samostatně umístěné rozvodné skříni. Poté: Zapněte – a je hotovo!

Vysoké faktory hluku a bezpečnosti práce zajišťují zákazníkům výrobce zařízení konkurenční výhodu i v tomto směru. Právě akustický výsledek zde vyvolává údiv, protože přestože v jedné tovární hale pracuje až čtyřicet strojů: Přesto zde není slyšet víc než šum.

Stále důležitější návrh opatření

Kromě funkčních specifikací, které je třeba splnit v oblasti hluku a bezpečnosti práce, je stále důležitější design, při kterém se skříně, jako jsou ochranné kabiny, vytvářejí podle specifikací zákazníka. Dnešní pohled na interiér továrních hal se obvykle zásadně liší od těch, které byly k vidění před dvěma či třemi desetiletími. Promyšlená struktura, pořádek a především čistota: neplánované prohlídky továrny jsou dnes ve většině výrobních provozů možné kdykoli. Tomu odpovídá i začlenění skříní a kabin do stávajícího designu: zde lze libovolně volit tvary, barvu laku, kdykoli lze realizovat speciální požadavky – jako je například vizuálně co nejefektivnější začlenění loga vlastní značky. V mnoha případech jsou inženýři LK zapojeni do projektových týmů s externími specialisty nebo zaměstnanci zákazníka, aby zajistili co nejpřesnější provedení konstrukčních specifikací.

Přizpůsobení na místě a uvedení do provozu během dvou týdnů

Práce s maximální rychlostí, pokud možno za probíhajícího provozu: to jsou klasické cíle pro montáž, zvláště když je třeba, jako v případě hornofalckého stavebního podniku, zhotovit skříně v již existujícím závodě. Základními stavebními kameny pro dosažení těchto cílů jsou dlouholeté zkušenosti a praktické know-how. Navzdory někdy složitým konstrukčním požadavkům na staveništi postupovali montéři společnosti LK Metallwaren při své práci rychle. Po schválení projektu skříně na začátku května 2023 byla skříň se všemi individuálně navrženými komponenty – včetně dveřních a okenních prvků, otvorů a kabeláže – dokončena a připravena k použití během šesti týdnů.

Pečlivé řemeslné zpracování zadaných úkolů navzdory časové tísni: To je možné pouze díky tomu, že se spoléhá na existující standardní komponenty v kombinaci se speciálními díly vyrobenými na zakázku (např. pro utěsnění skříně). Následné uzavření trvale instalovaných zařízení a strojů je sice nákladnější, ale na druhou stranu lze tímto způsobem vyloučit možné chyby v plánování. Každopádně všestrannost a flexibilita společnosti LK Metallwaren v úzké koordinaci se zákazníkem zajistila úspěch projektu!

Klimaticky neutrální a účinné vytápění lokálním teplem

Existují rozumnější opatření pro aktivní účast na ochraně klimatu snižováním emisí CO2 než vysoké osobní nasazení na silnicích nebo asfaltech. Ochrana klimatu je úspěšnější při pozitivní aktivní účasti a řada podniků již před několika lety začala přijímat opatření ke snížení emisí CO2.

Patří sem i středofrancouzská společnost Abel Wellpappe in Form, která byla založena v roce 1997 a v současné době je lídrem na evropském trhu, pokud jde o zpracování vlnité lepenky o výšce 3,6 až 7,2 mm na podložky z vlnité lepenky a tvarově přesné výlisky. Konečné výrobky jsou navíc obaly z vlnité lepenky z jednoho materiálu, což je další plusový bod udržitelnosti – zaručuje recyklaci bez třídění. V roce 2022 se společnost specializující se na obaly rozhodla převést své dosavadní vytápění haly olejem na lokální vytápění. Místní teplo dodává družstvo z regionu, které ho vyrábí spalováním bioplynu a dřevní štěpky. Díky přeměně dodávek tepla bude společnost Abel od nynějška schopna vyrábět klimaticky neutrálně.

Speciálně vyvinutý pro zásobování výrobních a logistických hal

Od roku 2007 společnost LK Metallwaren GmbH dodává a instaluje decentralizované teplovzdušné ohřívače s olejovými hořáky pro výrobní a skladovací haly v Abel Wellpappe ve Formu.

Poté, co se společnost v srpnu 2022 rozhodla pro lokální vytápění, byly odstraněny olejové hořáky ve stávajících teplovzdušných ohřívačích LK v halách 3 až 8 a místo nich byl instalován registr PWW.

Stávající teplovzdušné generátory LK nyní rozvádějí lokální teplo.

LK Teplovzdušný ohřívač RBW s kondenzační technologií

LK Teplovzdušný ohřívač RBW s kondenzační technologií

V halách 1 a 2 byl demontován zastaralý olejový sálavý systém a nahrazen novým teplovzdušným ohřívačem LK GCS (Green Climate System). Nově instalovaný systém vyvinula společnost LK Metallwaren speciálně pro vytápění a větrání výrobních a logistických hal. Díky němu lze od nynějška vytápět obě haly nezávisle na sobě prostřednictvím dvoupokojového řídicího systému.

Systém je vybaven jednotkou smíšeného vzduchu, přes kterou je do haly přiváděn venkovní vzduch. Obsluha může na stupnici od 0 do 100 % nezávisle určit podíl venkovního a recirkulovaného vzduchu, který se má do haly přivádět. Během vytápění, například v době přestávek, lze přerušované větrání provádět pomocí intervalové regulace, čímž se ušetří značné náklady ve srovnání s nepřetržitým větráním.

LK Teplovzdušný ohřívač GCS (Green Climate System)

LK Teplovzdušný ohřívač GCS (Green Climate System)

Teplovzdušný ohřívač LK GCS dokáže nejen přeměnit studený vzduch na teplý: Jde to i opačným směrem. Tímto způsobem zajišťuje příjemné, přesně regulovatelné klima v hale prostřednictvím nočního chlazení i v teplém ročním období. Pro letní měsíce je v řídicím systému uloženo letní/noční chlazení. Pomocí této možnosti lze optimalizovat klima v hale prostřednictvím nižších nočních teplot. Nejvhodnější doba je obvykle mezi 23:00 a 7:00. Aby se zabránilo možnému ochlazení haly, lze zadat mezní teplotu.

Použití s jinými regeneračními zdroji vytápění

Teplovzdušný ohřívač LK GCS lze použít i pro jiné regenerační zdroje energie. Například pro ohřev vzduchu v hale lze instalovat speciální topnou a chladicí spirálu, která je napojena na kaskádu několika propojených tepelných čerpadel.

K tomuto účelu se používají tepelná čerpadla naplněná chladivem R32 nebo přírodním chladivem R290. Integrovaný filtr navíc zajišťuje, že je nasávaný vzduch filtrován po celou dobu výměny vzduchu a je tak zbaven nečistot a prachových částic.

Úhrada nákladů ze strany BAFA

A další významná výhoda: ti, kteří se rozhodnou pro GCS, mohou výrazně snížit své pořizovací náklady. Například Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA) nabízí dotace až do výše 40 % na nová zařízení. To je další způsob, jak ušetřit zdroje!

Zakladateli a jednateli společnosti Abel Wellpappe ve Formu Rolandu Abelovi se rozhodnutí přejít z topného oleje na lokální vytápění více než vyplatilo. Protože: „Nyní máme nejen klimaticky neutrální dodávky tepla, ale také jsme se stali nezávislými na využívání omezených zdrojů.“

Složité požadavky – zvládnuto skvěle!

Společnost LK Metallwaren pro významného zákazníka v oblasti stavebnictví uzavřela stávající závod, čímž se jí podařilo snížit hladinu hluku a zároveň zvýšit bezpečnost práce v okolí závodu.

Koncem března 2023 pověřila mezinárodně uznávaná stavební společnost s více než 6 000 zaměstnanci a hlavním závodem v bavorské Horní Falci společnost LK Metallwaren rozsáhlým projektem v oblasti hluku a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výchozím bodem pro zakázku zákazníka byla nová akvizice výrobního závodu s nadprůměrnou intenzitou hluku jako rušivého faktoru. Aby byla zajištěna trvalá náprava, rozhodl se zákazník zařízení zcela uzavřít. Nedílnou součástí tohoto plánování bylo související zřízení „bezpečnostního pásma“, které zajišťovalo, aby byly během provozu dodrženy dostatečné vzdálenosti od elektrárny.

Uzavření již existujícího zařízení

Skříň pro stávající zařízení

Návrh a konstrukce skříně představovaly řadu různých výzev. Hlavním požadavkem bylo, aby všechny parametry prostředí byly považovány za „nastavené“. Vzhledem k tomu, že zařízení již bylo kompletně postaveno a uvedeno do provozu, bylo třeba odpovídajícím způsobem upravit ohradu. Standardní komponenty, zejména stěnové a stropní prvky, dveřní a okenní prvky, okolní ochranné mříže a otvory pro tok materiálu a přívodní potrubí, byly na místě pouze upraveny nebo vyříznuty na míru. Kromě toho bylo na jedné z krátkých stran stěny umístěno schodiště, které krylo ohradu a zároveň vedlo do přístupné druhé úrovně nad ohradou.

Přizpůsobení na místě a uvedení do provozu během dvou týdnů

Navzdory částečně složitým konstrukčním požadavkům na instalaci ochranných zón a odhlučňovací komory postupovali montéři společnosti LK Metallwaren při své práci rychle. Poté, co byl na začátku května dokončen a následně schválen projekt skříně, mohla být skříň se všemi dveřními a okenními prvky postavena na místě během dvou týdnů a připravena k použití se všemi průrazy a kabeláží pro provoz zařízení.

Skutečnost, že i přes krátký časový limit mohly být dané úkoly provedeny s nejvyšší řemeslnou kvalitou, byla dána zejména úzkou komunikací s naším zákazníkem a flexibilitou, s níž byla společnost LK Metallwaren schopna dodávat a zpracovávat standardní komponenty i speciální díly vyrobené na zakázku (např. pro utěsnění skříně). To také ukázalo výhody přizpůsobení protihlukové ochrany a dalších součástí stávajícímu závodu a jeho bezprostřednímu okolí. Tímto způsobem lze nejen vyloučit možné chyby při plánování, ale také zajistit rychlou montáž na staveništi ve skutečném měřítku.

Výsledek promyšlené koordinované práce na plánování a realizaci byl nakonec i vizuálně skutečnou pastvou pro oči. Na konci projektu byl nejen kryt, který účinně plnil svůj účel jako protihlukové opatření, ale také zvýšil bezpečnost práce pro obsluhu zařízení: Díky svému atraktivnímu a funkčnímu designu se také stala skutečným „lákadlem“ v rámci celého výrobního sektoru.

Uzavření již existujícího zařízení

Skvěle zvládnuté komplexní požadavky

Sebastian Kontusch, technický manažer prodeje zvukové izolace, shrnuje: „Celkově se jedná o mimořádný výkon našich montérů LK a celého týmu, který je v rámci jejich úkolů podporoval. Společně jsme nejen na výbornou zvládli složité požadavky na stavbě, ale také dodali výsledek, který se z čistě vizuálního hlediska nedá označit jako ‚Hausen‘. Klient byl každopádně velmi spokojen.“

Pojďme do toho společně!

Společně s dalšími firmami z regionu jsme přispěli na nákup dvou autobusů pro mobilní péči o obtížně vychovatelné děti a mládež.

Od roku 1981 se Iniciativa pro rodinnou péči(Initiative für familienähnliche Kleinstheime e. V., zkráceně IFK) stará o děti a mladé lidi ze sociálně slabého prostředí. Sociální aktivity a služby nabízené sdružením již dávno přesáhly původní domácí péči a dnes zahrnují využití sociální skupinové práce, ale především také nabídky v oblasti mobilní péče. Přestože je péče o svěřené děti v podstatě zajištěna, finanční možnosti na vybavení zařízení a další pomoc jsou velmi omezené.

V tomto případě šlo o pořízení dvou autobusů, které IFK nutně potřeboval v rámci mobilní péče. Aby Institut für Stadtmarketing Lorenz GmbH získal finanční prostředky potřebné na nákup, vyhlásil na jaře 2022 výzvu k předkládání darů podnikům ve Schwabachu a okolí.

Kampaň se ukázala jako naprosto úspěšná! Firmy v regionu opět projevily svou ochotu přispět a my jsme z LK Metallwaren jsme se také přidali a darovali šek na 2 150 eur. Na oplátku nám bylo umožněno nechat zvěčnit naše logo na skleněnou plochu v zadní části nového vozidla a být tak přítomni jako reklamní nosič při všech budoucích cestách.

Předání obou vozidel IFK ve Schwabachu se uskutečnilo 7. června. Kromě dvou ředitelů IFK, Annette Bognerová a Sabine Himmer (zástupkyně) byl na místě působení IFK také marketingový manažer LK Harald Wimmer.

Celý tým LK přeje IFK mnoho radosti a všestranně bezúrazové cesty s oběma autobusy!

Vítejte v „Klubu pětadvaceti“!

Fungující týmová práce, v níž se všichni věnují svým kolegům během práce. Odpovědnost, kterou je každý ochoten převzít i za druhé. Kromě toho se po práci společně baví: tak lze popsat fenomén společnosti „LK Metallwaren Weißandt-Gölzau“.

V pobočkách, které byly založeny v roce 1991, v současné době pracuje 15 zaměstnanců. V pracovním prostředí oboru je to pravděpodobně unikátní: sedm z nich, tedy téměř polovina zaměstnanců, má nyní „za sebou“ 25 a více let služby.

A„Klub pětadvacetiletých“ se rozrůstá….

Naposledy byl Christian Ziegler oceněn u příležitosti „stříbrného výročí svatby“ se svou společností. Jako montér, který je z profesních důvodů stále na cestách, za to dostal ocenění na hlavním pracovišti LK Metallwaren ve Schwabachu. Jen o několik měsíců dříve, v září 2022, oslavili zaměstnanci pět a šest vstup do „klubu pětadvacetiletých“: Bernd Tölle a Maik Hamann byli tehdy vyznamenáni.

Odměnou za takovou věrnost je vydání čestného certifikátu a udělení medaile průmyslovou a obchodní komorou a také odměna od váženého zaměstnavatele. I zde je zřejmé, jak velký význam přikládá LK Metallwaren vlastnímu podniku: při všech vyznamenáních v posledních měsících držel jednatel Jochen Haberkorn osobně malou, ale výstižnou děkovnou řeč. Mezi přáteli byli také naše zástupkyně podnikového rady Dana Knitterová a vedoucí pobočky Karsten Wengel!

Lovte body s LK Metallwaren!

Pod bojovým názvem „Die Macht an der Mulde“ (Síla na Muldě) přispívá LSG Löbnitz e. V. od roku 1900, kdy byl založen, ke sportovnímu klání v severním Sasku. Ať už se jedná o házenou a fotbal, bowling nebo volejbal, vždy se řídíme heslem: „Rodina je tu“. Nálada na klubových akcích je tedy po celou dobu pozitivně nabitá – i když vlastní tým není pro jednou na vítězné vlně.

Volejbalový tým je nejmladší ze čtyř oddílů a existuje od roku 1984. Od té doby se v týmu vystřídalo kolem čtyřiceti členů všech věkových kategorií: od odpalujících teenagerů až po obezřetné seniory. Jeden ze dvou mužských týmů a ženský tým pravidelně loví body v okresní lize Nordsachsen. Ten od letošní sezony hrdě nosí logo LK Metallwaren na své tréninkové bundě. Tam je skutečně na místě, protože specialista na ekologicky šetrné průmyslové vybavení jako sponzor týmu mu poskytuje tréninkové oblečení pro jeho domácí i venkovní vystoupení.

Poselství klubu je každoročně obzvláště účinné v sousedním městě Sausedlitz, kde klub pořádá jeden z největších volejbalových turnajů pod širým nebem v okrese s více než 25 týmy na 9 kurtech!

Optimální klima po celý rok

Úspora zdrojů – úspora nákladů – šetrnost ke klimatu: S teplovzdušným ohřívačem LK GCS vyvinula společnost LK Metallwaren novou generaci halových ohřívačů. Průmyslovým podnikům zaručuje optimální klimatické podmínky po celý rok a nevyžaduje fosilní paliva.

Válka na Ukrajině, která vypukla v únoru 2022, nedávno jasně ukázala jednostrannou závislost našich energetických dodávek v Německu. O to důležitější je nyní vytvořit podmínky pro přechod od fosilních paliv ke stále soběstačnějším zdrojům obnovitelných energií.
Vytápění velkých výrobních hal nebo skladů je ústřední a také nákladnou součástí tohoto zásobování. S Generátor teplého vzduchu LK GCS výrobce zařízení LK Metallwaren se sídlem ve Schwabachu nyní nabízí průmyslovým podnikům systém vytápění, který spojuje všechny požadavky na zásobování energií prostřednictvím regenerativních generátorů tepla s požadavky kladenými v současnosti na moderní, maximálně klimaticky neutrální řešení.

Teplovzdušné topení LK GCS – GCS je zkratka pro „Green Climate System“ – bylo navrženo tak, aby se při vytápění hal zcela obešlo bez fosilních paliv. Teplo se získává pomocí tepelného čerpadla vzduch-vzduch, a využívá tak „nejúspornější“ zdroj ze všech: vzduch, který nás obklopuje. Uživatel může přesně v procentech regulovat, jak vysoký podíl venkovního nebo okolního vzduchu má teplovzdušný ohřívač GCS nasávat do haly. Vzduch se zde ohřívá pomocí speciálně upravené topné spirály, která je přímo připojena k venkovním jednotkám tepelného čerpadla.

Při nízkých venkovních teplotách je samozřejmě nutné počítat s poklesem výkonu tepelného čerpadla. Pro pokrytí špičkových odběrů využívá „zelený klimatický systém“ elektrickou topnou spirálu, takže ani v těchto případech není nutné používat fosilní paliva. Systém se chová podobně jako v režimu provozu

Efektivní vytápění – inteligentní větrání

Letošního ročníku veletrhu LogiMAT ve Stuttgartu se opět zúčastní výrobce zařízení LK Metallwaren. Ve dnech 25.-27. dubna 2023 seznámí návštěvníky s efektivními a úspornými systémy vytápění a větrání hal.

V zájmu klimatu vytápějte průmyslové haly způsobem, který je neutrální z hlediska emisí C02, a využívejte při tom regenerativní zdroje: Tímto mottem chce společnost LK Metallwaren oslovit zájemce o letošní veletrh LogiMAT ve Stuttgartu, mezi něž patří především logističtí operátoři.

„Jako dodavatel vytápění hal a systémy vytápění a větrání hal nejsme součástí základní rodiny tohoto odvětví. Díky velkému počtu osobních a profesních kontaktů, které jsme zde jako vystavovatelé od roku 2005 navázali, se LogiMAT stal jednou z nejdůležitějších událostí v našem každoročním veletržním kalendáři,“ shrnuje obchodní ředitel Harald Wimmer mnoho pozitivních zkušeností výrobce zařízení ze Schwabachu z minulých účastí na stuttgartském veletrhu.

Tentokrát se prezentace zaměří na.
Teplovzdušné ohřívače značky GCS a
a osvědčené
Větrací systémy REKU
bude. Wimmer: „V kombinaci s nejmodernější technologií tepelných čerpadel dnes systémy vytápění a větrání hal již nevyžadují fosilní paliva. Emise CO2 tak mohou být sníženy na nulu, a tím mohou být splněny i požadavky na ochranu klimatu v nebytovém sektoru.“

Zelený klimatický systém GCS

Pomocí tepelného čerpadla vzduch-vzduch lze jako zdroj tepla využít okolní vzduch. Tím je zajištěna mimořádná energetická účinnost a šetrnost k životnímu prostředí. Topná tělesa v teplovzdušném generátoru jsou připojena k tepelnému čerpadlu a pro další provoz jsou naplněna chladivem R32. Výhody systémů společnosti LK Metallwaren: Ve všech kombinacích systémů s tepelnými čerpadly může být topné těleso provozováno pro vytápění (přímý kondenzátor) nebo pro chlazení (přímý výparník). Provozovatelé zařízení tak mohou zajistit stabilní klima v hale po celý rok a výrazně tak zlepšit nejen výrobní prostředí, ale i pracovní podmínky zaměstnanců. Další výhody: Provozní technologie, které jsou dodávány prostřednictvím tepelných čerpadel, jsou způsobilé pro financování z programu.
Federální úřad pro ekonomiku a kontrolu vývozu
až do výše 35 % způsobilých nákladů.

Jako alternativu k technologii tepelných čerpadel lze systémy LK provozovat také s využitím jiných nefosilních generátorů tepla, jako je geotermální energie, dřevní štěpka nebo pelety. Dokonce i konverze lze realizovat v krátkém čase a s malým technickým úsilím.

Stejně jako na předchozích veletrzích LogiMAT se společnost LK Metallwaren opět představí s rozsáhlými poradenskými znalostmi a štíhlým vybavením. Pro prezentaci
topný systém a ventilační systémy
dvě 60palcové obrazovky poskytnou potřebný obrazový materiál na rohovém stánku o rozloze 20 m2 v hale 5, stánek 5B26. Obchodní ředitel společnosti LK Metallwaren Harald Wimmer a Henri Dosse (oblastní manažer pro severozápad) a Jan Beyer budou návštěvníkům k dispozici po celé tři dny veletrhu, aby jim poskytli nejlepší rady.

LK separátor pro odmašťování a odmašťování v mycích procesech!

Návštěva společnosti Brunner Drehtechnik GmbH v Röthenbachu an der Pegnitz

Soustružené díly, zejména automatické soustružené díly, jsou nedílnou součástí našeho každodenního života. V sestavách a konečných výrobcích si jich málokdo všimne, a přesto se tyto nenápadné a malé součástky významně podílejí na funkci nesčetných zařízení, strojů nebo malých pomocníků. O to důležitější je, aby právě těmto dílům byla věnována náležitá pozornost, která zaručí funkčnost a kvalitu výrobků uživatele. Společnost Brunner Drehtechnik GmbH vyrábí takové díly již ve třetí generaci s podporou zkušených a kompetentních zaměstnanců a velmi moderního strojního vybavení. Majitel Michael Brunner je přesvědčen, že když člověk a stroj, zákazník a dodavatel spolupracují jako ozubená kolečka, lze dosáhnout toho nejlepšího.

Odlučovač lehkých kapalin LK na mycím systému
Odlučovač lehkých kapalin LK na mycím systému

Cirkulující mycí médium automatické myčky košů oplachuje zbytky z výrobního procesu součástí, například šroubů. Velkou nevýhodou je, že se olej velmi koncentruje a vznikají emulze. Výměna média plus profesionální a nákladná likvidace představují značné úsilí a náklady. Michael Brunner uvádí: „Na další konzultační schůzce, která byla uspořádána v krátkém čase, mi techničtí a procesní inženýři společnosti LK dokázali nabídnout řešení a podtrhli to zapůjčením odlučovacího systému LK, který byl postaven pro nadzemní použití. Vycházelo se z materiálového média, teploty a výkonu mycího koše. Přestavba vlastního závodu měla být prakticky zbytečná.“ Uvedení do provozu proběhlo rychle. V separačním systému LK se procesní média, obvykle voda, oddělují od oleje fyzikálními prostředky bez nutnosti dalších instalačních částí. Oddělený olej se odděluje od povrchu a shromažďuje se v samostatné nádrži na olej.

Oběhové médium před použitím odlučovače LK ve srovnání s čistou vodou zbavenou olejů a tuků.
Oběhové médium před použitím odlučovače LK ve srovnání s čistou vodou zbavenou olejů a tuků.

Michael Brunner dále vysvětluje: „Tento způsob provozu System-LK mě okamžitě přesvědčil. Namísto každodenního ručního odstraňování oleje z média, jak tomu bylo dříve, a ztráty velkého množství drahého mycího média v tomto procesu a neustálého doplňování mycího prostředku na cílové množství, systém nyní odděluje olej přiváděný mimo provozní dobu a dodává mycí médium zpět do mycího procesu. Technologie LK plně splňuje naše cíle pro zlepšení v této oblasti.“ Oběhové médium před použitím odlučovače LK ve srovnání s čistou vodou zbavenou olejů a tuků.

Tým společnosti Brunner již několik měsíců provozuje nový separátor LK, který je navíc vybaven plnou tepelnou izolací. „Díky této investici do technologie od společnosti LK-Metallwaren jsme našli optimální řešení. Extrémně nízké provozní náklady ve spojení se zlepšením kvality mycího procesu a s tím související kvalitou výrobků, stejně jako časová úspora a úspora energie a čisticích prostředků se díky systému od společnosti LK Metallwaren vzájemně nevylučují.“

Společnost LK Metallwaren GmbH dodala největší počet systémů pro odmašťování a odstraňování olejů pro průmysl a obchod, přičemž některé z těchto systémů provozuje také společnost LK. Bezpečnost provozu, bezproblémový provoz, jednoduchá manipulace, velmi dlouhá životnost, možnost rozšíření a flexibilní místa použití jsou dalšími argumenty, proč lze ve všech oblastech podnikání LK, zejména v oblasti úpravy vody, prokázat 40 let intenzivního a úspěšného provozu. Společnost LK-Metallwaren GmbH neustále expanduje ve čtyřech oblastech podnikání, aby mohla rozvíjet stávající technologie a nový vývoj přizpůsobený požadavkům životního prostředí a trhu.

Brunner Turning Technology GmbH

www.brunner-drehtechnik.de