Všeobecné podmínky

Obsah

Těší nás vaše návštěva a zájem o naši společnost.

V příloze naleznete naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP).
Naše VOP si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

§ 1 Obecně – oblast působnosti

 1. Platí výhradně naše obchodní podmínky; neuznáváme žádné podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s našimi obchodními podmínkami nebo se od nich odchylují, pokud jsme s jejich platností výslovně písemně nesouhlasili. Naše obchodní podmínky platí i v případě, že službu pro zákazníka provádíme bez výhrad s vědomím, že podmínky zákazníka jsou v rozporu s našimi obchodními podmínkami nebo se od nich odchylují.
 2. Veškeré dohody uzavřené mezi námi a kupujícím za účelem plnění této smlouvy jsou uvedeny písemně v této smlouvě.
 3. Naše obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy s podnikateli, právnickými osobami veřejného práva a zvláštními veřejnoprávními fondy na dodávky a jiné služby, včetně smluv o dílo a službách a dodávek nepeněžitých předmětů.
 4. Naše obchodní podmínky se vztahují i na všechny budoucí obchody se zákazníkem.

§ 2 Nabídka

 1. Naše nabídka se může změnit a stává se pro nás závaznou pouze na základě písemného potvrzení objednávky, a to za podmínek uvedených v potvrzení objednávky.
 2. Výkresy, ilustrace a tiskoviny poskytují pouze přibližné údaje, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. Uvedené váhy a míry jsou průměrné hodnoty. Výše uvedené informace nejsou zaručeny ani garantovány.
 3. Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva k ilustracím, výkresům, výpočtům a dalším dokumentům; třetím stranám mohou být zpřístupněny pouze s naším předchozím souhlasem. V případě, že objednávka nebude zadána, je nutné tyto dokumenty bezplatně vrátit, aniž by k tomu byl někdo vyzván.
 4. Hodnoty uvedené v nabídce platí v rámci tolerance obvyklé v oboru. Pro rozsah služby je směrodatné výhradně potvrzení objednávky; všechny části a služby, které nejsou výslovně uvedeny v potvrzení objednávky, si v případě potřeby provede zákazník sám. Garantovány jsou pouze ty vlastnosti, které jsou jako garantované výslovně uvedeny v potvrzení objednávky.
 5. V případě zrušení objednávky, která byla zadána a ještě nevstoupila do fáze realizace, zaplatí zákazník 2 % z částky objednávky jako storno poplatek. Kupující má právo prokázat nižší výdaje. Stejně tak můžeme uplatnit své právní nároky.

§ 3 Ceny – Platební podmínky

 1. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, jsou naše ceny uvedeny „ze závodu“, bez obalu; ten bude fakturován zvlášť. Veškeré další náklady nese zákazník. Celní poplatky, konzulární poplatky, přepravné, pojistné a další vedlejší náklady nese kupující.
 2. Zákonná daň z přidané hodnoty není zahrnuta v našich cenách; bude uvedena zvlášť na faktuře v zákonné výši ke dni vystavení faktury.
 3. Odečtení slevy vyžaduje zvláštní písemnou dohodu. Sjednaná hotovostní sleva se vždy vztahuje pouze na fakturovanou hodnotu bez dopravy a předpokládá úplné vyrovnání všech splatných závazků kupujícího v okamžiku poskytnutí hotovostní slevy. Není-li dohodnuto jinak, lhůty pro poskytnutí slevy začínají běžet ode dne vystavení faktury.
 4. Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, platí následující platební podmínky: 1/3 zálohy při obdržení potvrzení objednávky, 1/3 při oznámení o připravenosti k odeslání, nejpozději při dodání, zbytek do 30 dnů po dodání, nejpozději však 6 týdnů po oznámení o připravenosti k odeslání. Příslušenství a montážní náklady včetně denních mzdových účtů jsou splatné po provedení a obdržení faktury.
 5. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, jsme oprávněni požadovat úrok z prodlení ve výši 8 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou. Pokud se nám podaří prokázat vyšší škodu způsobenou prodlením, jsme oprávněni ji požadovat. Zákazník je však oprávněn prokázat nám, že nám v důsledku prodlení s platbou nevznikla žádná škoda nebo vznikla škoda podstatně nižší.
 6. Platba se považuje za provedenou až po připsání celé fakturované částky na náš účet; šeky se přijímají pouze na základě platby.
 7. Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právně prokázány, jsou nesporné nebo byly námi uznány. Kromě toho je oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že se protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.
 8. Pokud má zákazník ze smluvního vztahu vůči nám pohledávky, jejich postoupení na třetí osoby vyžaduje náš souhlas.
 9. Vyhrazujeme si právo odpovídajícím způsobem změnit naše ceny, pokud po uzavření smlouvy dojde ke snížení nebo zvýšení nákladů, zejména v důsledku kolektivních smluv nebo zvýšení cen materiálu. Doklady o nich poskytneme kupujícímu na vyžádání.
 10. Nerozpočtované práce budou fakturovány na základě mzdových hodin potvrzených kupujícím nebo jeho zástupcem, včetně případných příplatků a nákladů na dopravu. Použitý materiál bude fakturován podle denních sazeb.
 11. Pokud se po uzavření smlouvy ukáže, že náš nárok na zaplacení je ohrožen neschopností kupujícího zaplatit nebo pokud kupující nesplní povinnost zaplatit podstatnou částku nebo pokud nastanou jiné okolnosti, které naznačují podstatné zhoršení platební schopnosti kupujícího po uzavření smlouvy, jsme oprávněni uplatnit práva podle § 321 německého občanského zákoníku. V takovém případě jsme rovněž oprávněni požadovat zaplacení všech dosud nesplatných pohledávek z aktuálního obchodního vztahu se zákazníkem.

§ 4 Doba dodání

 1. Naše povinnost doručení je podmíněna správným a včasným vlastním doručením, pokud nesprávné nebo opožděné vlastní doručení není způsobeno naší vinou.
 2. Informace o dodací lhůtě jsou přibližné. Dodací lhůta začíná běžet odesláním potvrzení objednávky, avšak až poté, co kupující splní všechny technické a obchodní požadavky uvedené v potvrzení objednávky. Zahájení dodací lhůty je podmíněno vyjasněním všech technických otázek. Pokud je v potvrzení objednávky uveden konkrétní termín dodání, platí tento termín za předpokladu, že kupující neprodleně vyjasní všechny technické otázky, při jejichž řešení musí kupující spolupracovat. Splnění naší povinnosti dodat zboží vyžaduje ve všech případech včasné a řádné splnění závazku zákazníka. Dohodnutá dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud je zásilka připravena k odeslání ve stanovené lhůtě a zákazník je o tom informován.
 3. Nepředvídané události, jako je vyšší moc, stávka, provozní poruchy atd., přiměřeně prodlouží dodací lhůtu. O těchto překážkách budeme zákazníka neprodleně informovat. Pokud se dodávka nebo služba stane nemožnou v důsledku výše uvedených okolností, zprostíme se povinnosti dodávky tím, že o tom zákazníka informujeme.
 4. V případě prodlení s dodávkou nám může kupující poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím neúspěšném uplynutí odstoupit od smlouvy v rozsahu, v jakém nebyla smlouva dosud splněna.
 5. Odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud je zpoždění dodávky způsobeno úmyslným porušením smlouvy nebo porušením smlouvy z hrubé nedbalosti, za které neseme odpovědnost; zavinění našich zástupců nebo zprostředkovatelů se přičítá nám. Není-li zpoždění dodávky způsobeno úmyslným porušením smlouvy, za které neseme odpovědnost, je naše odpovědnost za škody omezena na předvídatelné, obvykle vznikající škody.
 6. V souladu se zákonnými ustanoveními neseme odpovědnost také v případě, že zpoždění dodávky, za které neseme odpovědnost, je způsobeno zaviněným porušením podstatné smluvní povinnosti. V tomto případě je však odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu.
 7. Odpovídáme pouze za selhání našich zástupců, přičemž za naše zástupce se považují pouze naši dodavatelé, nikoliv však jejich dodavatelé.
 8. Pokud zákazník neoprávněně odstoupí od zadané objednávky, můžeme, aniž by byla dotčena možnost požadovat vyšší skutečnou škodu, požadovat 10 % z částky objednávky za náklady vynaložené na zpracování objednávky a za ušlý zisk. Zákazník si vyhrazuje právo prokázat, že škoda je nižší.
 9. Pokud je zákazník v prodlení s převzetím nebo poruší jiné povinnosti spolupráce, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, která nám v této souvislosti vznikla, včetně případných dalších nákladů. Vyhrazujeme si právo uplatnit další nároky. Jsou-li tyto předpoklady splněny, přechází nebezpečí nahodilé ztráty nebo nahodilého zhoršení předmětu prodeje na kupujícího okamžikem, kdy je kupující v prodlení s převzetím nebo v prodlení dlužníka.

§ 5 Převod rizika – balení

 1. Riziko přechází na kupujícího okamžikem odeslání zboží z dodavatelského závodu. Pokud dojde ke zpoždění odeslání v důsledku jednání kupujícího, přechází riziko na kupujícího okamžikem oznámení o připravenosti k odeslání. Riziko přepravy nese zadavatel, pokud jsme zvolili obvyklý a šetrný způsob přepravy.
 2. Přepravní obaly a všechny ostatní obaly, s výjimkou palet, nebudou přijaty zpět. Zákazník je povinen zlikvidovat obal na vlastní náklady.
 3. Pokud si to zákazník přeje, pojistíme dodávku přepravním pojištěním; náklady vzniklé v této souvislosti nese zákazník.

§ 6 Odpovědnost za vady a promlčecí lhůta

 1. V případě kupní smlouvy práva kupujícího ze záruky předpokládají, že kupující řádně splnil své povinnosti týkající se prohlídky a vrácení zboží podle § 377 německého obchodního zákoníku (HGB). Vady materiálu musí být písemně nahlášeny neprodleně, nejpozději do 7 dnů po dodání. Smluvní partner je povinen nám poskytnout podrobný písemný popis reklamovaných vad. Podstatné vady, které nelze v této lhůtě zjistit ani při nejpečlivější prohlídce, musí být písemně oznámeny ihned po jejich zjištění, nejpozději však před uplynutím sjednané nebo zákonné promlčecí lhůty, s okamžitým zastavením jakéhokoli zpracování.
 2. V případě oprávněného oznámení vady ve lhůtě můžeme podle našeho uvážení buď vadu odstranit, nebo dodat zboží bez vad (dodatečné plnění) s ohledem na zájmy zákazníka. V případě odstranění vady jsme povinni uhradit veškeré náklady nutné k odstranění vady, zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál, pokud se nezvýší tím, že zakoupená věc byla převezena na jiné místo, než je místo plnění.
 3. V případě neúspěchu nebo odmítnutí následného plnění může kupující po neúspěšném uplynutí přiměřené lhůty od smlouvy odstoupit nebo snížit kupní cenu. Pokud se nejedná o podstatnou vadu nebo pokud již bylo zboží prodáno, zpracováno nebo přetvořeno, má právo pouze na snížení ceny. Pokud existuje smlouva o dílo a službách, je kupující povinen za výše uvedených podmínek stanovit přiměřenou lhůtu pro odstranění vad. Po neúspěšném uplynutí lhůty může rovněž uplatnit právo na odstoupení od smlouvy nebo na zkrácení lhůty.
 4. Odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud zákazník uplatňuje nároky na náhradu škody na základě úmyslu nebo hrubé nedbalosti, včetně úmyslu nebo hrubé nedbalosti našich výkonných zaměstnanců nebo zástupců. Pokud nejsme obviněni z úmyslného porušení smlouvy, je odpovědnost za škodu omezena na typicky vzniklou škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy.
 5. Tato omezení neplatí v případě zaviněného porušení podstatných smluvních povinností, pokud je ohroženo dosažení účelu smlouvy, v případě zaviněně způsobené škody na životě, zdraví a těle a také ne, pokud jsme převzali záruku za jakost prodávané věci a v případech povinné odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Pravidla týkající se důkazního břemene zůstávají nedotčena.
 6. Není-li výše uvedeno jinak, je naše odpovědnost vyloučena také za škody způsobené vadami a následné škody způsobené vadami; zejména neodpovídáme za ušlý zisk nebo jinou majetkovou újmu, která zákazníkovi vznikla.
 7. Zboží je ve shodě se smlouvou, pokud se v okamžiku přechodu rizika neodchyluje od dohodnuté specifikace nebo se od ní odchyluje jen nepatrně. Obsah specifikace a výslovně dohodnuté zamýšlené použití nepředstavují záruku; převzetí záruky vyžaduje písemnou dohodu.
 8. Není-li dohodnuto jinak, smluvní nároky, které má zákazník vůči nám z důvodu dodání zboží a v souvislosti s ním, se promlčují za 1 rok po přechodu rizika. U zboží, které se používá na stavbě v souladu s jejím obvyklým užíváním a způsobilo její vady, se smluvní nároky kupujícího promlčují po 3 letech. Tím není dotčena naše odpovědnost za úmyslné a hrubě nedbalé porušení povinností, zaviněně způsobené škody na životě, zdraví a zdraví nebo promlčení regresních nároků v případě dodání regresu podle §§ 478, 479 BGB.

§ 7 Společná a nerozdílná odpovědnost

 1. Jakákoli další odpovědnost za škodu, než je uvedena v § 6, je vyloučena – bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku. To platí zejména pro nároky na náhradu škody vyplývající z culpa in contrahendo, z jiných porušení povinností nebo z deliktních nároků na náhradu majetkové škody podle § 823 BGB.
 2. Pokud je naše odpovědnost za škodu vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost za škodu našich zaměstnanců, zástupců a zprostředkovatelů.
 3. Promlčení nároků mezi námi a zákazníkem se řídí § 6 odst. 8, pokud se nejedná o nároky z odpovědnosti výrobce podle § 823 BGB.

§ 8 Výhrada vlastnictví

 1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy si ponecháváme až do obdržení všech plateb vyplývajících z obchodního vztahu se zákazníkem. To zahrnuje všechny pohledávky bez ohledu na jejich právní základ, včetně pohledávek vzniklých v budoucnu a podmíněných pohledávek, a to i ze smluv uzavřených současně nebo později v rámci obchodních vztahů. To platí i v případě, že jsou prováděny platby na zvlášť určené pohledávky. V případě běžného účtu se rezervovaný majetek považuje za zajištění naší pohledávky.
 2. V případě porušení smlouvy ze strany zákazníka, zejména v případě prodlení s platbou, jsme oprávněni vzít předmět smlouvy zpět. Zpětné převzetí z naší strany nepředstavuje odstoupení od smlouvy, pokud jsme to výslovně písemně neprohlásili. Po převzetí předmětu smlouvy jsme oprávněni jej realizovat. Výtěžek z realizace se přidělí na
  Dodavatel je oprávněn započíst pohledávky proti závazku odběratele – po odečtení přiměřených nákladů na realizaci.
 3. Zákazník je povinen zacházet s předmětem smlouvy s péčí řádného hospodáře. Zejména je povinen ji na vlastní náklady přiměřeně pojistit proti škodám způsobeným požárem, vodou a krádeží na náhradní hodnotu. Pokud je nutná údržba a kontrola, musí ji kupující provést včas a odborně na vlastní náklady, pokud s námi není sjednána samostatná smlouva o údržbě.
 4. Zákazník nesmí předmět smlouvy, k němuž jsme si vyhradili vlastnické právo, zastavit ani postoupit jako zástavu. V případě zabavení nebo jiných zásahů třetích osob nás musí kupující neprodleně písemně informovat, abychom mohli podniknout právní kroky v souladu s § 771 německého občanského soudního řádu (ZPO). Pokud nám třetí strana není schopna uhradit soudní a mimosoudní náklady řízení podle § 771 ZPO, odpovídá za škodu, která nám vznikla, zákazník.
 5. Zákazník je oprávněn zboží dále prodat s výhradou vlastnictví v rámci běžného obchodního styku; již nyní nám však postupuje veškeré pohledávky ve výši konečné fakturované částky (včetně DPH) naší pohledávky, které mu z dalšího prodeje vzniknou vůči jeho zákazníkovi nebo třetím osobám, a to bez ohledu na to, zda byl předmět smlouvy dále prodán bez zpracování nebo po něm. Tento úkol přijímáme již nyní. Zákazník je oprávněn tuto pohledávku vymáhat i po postoupení. Tím není dotčeno naše oprávnění vymáhat pohledávku vlastními silami. Zavazujeme se však, že pohledávku nebudeme vymáhat, dokud zákazník plní své platební povinnosti z inkasovaných příjmů, není v prodlení s platbou a zejména nebyl podán návrh na konkurz nebo vyrovnání či insolvenční řízení nebo nebyly pozastaveny platby. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás zákazník informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace nezbytné pro vymáhání, předal příslušné dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o postoupení.
 6. Zpracování nebo přeměna předmětu smlouvy zákazníkem se vždy provádí pro nás. Pokud je předmět smlouvy zpracováván s jinými předměty, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k novému předmětu v poměru hodnoty předmětu smlouvy (konečná fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním zpracovávaným předmětům v době zpracování. Ve všech ostatních ohledech platí pro předmět vytvořený zpracováním totéž, co pro předmět smlouvy dodaný s výhradou.
 7. Pokud je předmět smlouvy neoddělitelně smíchán s jinými věcmi, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty předmětu smlouvy (konečné fakturované částky včetně DPH) k ostatním smíšeným věcem v okamžiku smíchání. Pokud je smísení provedeno tak, že věc kupujícího má být považována za věc hlavní, má se za to, že kupující na nás poměrně převádí spoluvlastnický podíl. Takto vzniklé výlučné vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro nás bude mít zákazník v úschově.
 8. Zákazník na nás rovněž postupuje pohledávky k zajištění našich pohledávek vůči němu, které vzniknou třetí osobě v souvislosti s předmětem smlouvy s nemovitostí.
 9. Zavazujeme se, že na žádost zákazníka uvolníme cenné papíry, na které máme nárok, pokud realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje pohledávky, které mají být zajištěny, o více než 10 %; výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je na nás.

§ 9 Vyšší moc

Pokud nám ve splnění našich závazků brání nepředvídatelné okolnosti, které jsme nemohli odvrátit ani při vynaložení přiměřené péče podle okolností případu – bez ohledu na to, zda k nim došlo v našich závodech nebo u našich subdodavatelů (např. provozní poruchy, zpoždění dodávek základních surovin a stavebních materiálů) – prodlužuje se dodací lhůta v přiměřeném rozsahu, pokud se dodávka nebo služba nestane nemožnou. Pokud se dodávka nebo služba stane nemožnou v důsledku výše uvedených okolností, jsme zproštěni povinnosti dodávky. Totéž platí v případě stávky nebo výluky.

§ 10 Rozhodné právo, soudní příslušnost, místo plnění

 1. Smluvní vztah se řídí právem Spolkové republiky Německo.
 2. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je místem plnění naše sídlo ve Schwabachu.
 3. Pokud je zákazník registrovaným obchodníkem, je místně příslušným soudem naše sídlo ve Schwabachu; jsme však oprávněni žalovat zákazníka také u soudu v místě jeho bydliště.

§ 11 Ustanovení o oddělitelnosti

Pokud by některé ustanovení těchto podmínek bylo nebo se stalo neplatným, nemá to vliv na platnost všech ostatních ustanovení nebo dohod. Vadné ustanovení se nahradí platnou dohodou, která se co nejvíce blíží hospodářskému účelu vadného ustanovení.

Všeobecné podmínky ke stažení

Jobs
Nabídky práce